Kontrola sanepidu także pod nieobecność dyrektora

Dodano: 23 lipca 2019

Pracownicy SANEPID-u mogą przeprowadzić kontrolę w przedszkolu podczas nieobecności dyrektora i żądać od wicedyrektora lub upoważnionego nauczyciela określonych dokumentów. Nie ma przy tym znaczenia, czy i na ile są oni wdrożeni w sprawy, które podlegają kontroli.

( II ) Nieobecność dyrektora nie jest przeszkodą

Państwowy inspektor sanitarny i jego pracownicy w związku z wykonywaną kontrolą mają prawo wstępu do przedszkoli oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład, a także żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych. Za okazanie dokumentów i umożliwienie przeprowadzenia kontroli odpowiada dyrektor przedszkola, a w razie jego nieobecności – zastępca. Nieobecność dyrektora nie jest bowiem przeszkodą dla przeprowadzenia kontroli.

W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor, a w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący, w tym przypadku odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta.

( II ) Odpowiedzialność za placówkę przejmuje zastępca

Osoba zastępująca dyrektora w przedszkolu prowadzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego przejmuje w pełni jego kompetencje i zadania na czas nieobecności dyrektora. Dlatego szczególnie nauczyciel wyznaczany przez organ prowadzący przed wyrażeniem zgody powinien dokładnie zastanowić się, czy jest gotowy lub co musi uczynić, aby mógł zastępować dyrektora. W razie kontroli nie ma bowiem znaczenia, czy i na ile jest wdrożony w sprawy i dokumentację podlegającą kontroli.

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

W przedszkolach niepublicznych organ prowadzący powinien wskazać osobę do kontaktów z pracownikami SANEPID-u w razie kontroli. Taką osobą nie musi być dyrektor, ponieważ właściciel przedszkola może w dowolny sposób podzielić zadania pracownikom.

W przypadku niezapowiedzianej kontroli i braku w przedszkolu osoby upoważnionej do zarządzania placówką – kontroler powinien zwrócić się do właściwego organu prowadzącego o wskazanie osoby odpowiedzialnej za kierowanie placówką i udzielanie informacji w zakresie objętym kontrolą.

Podstawa prawna:

  • art. 68 ust. 1 i 9 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
  • art. 25 ust. 1 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 poz. 59).

Leszek Zaleśny

ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

wiper-pixel