Usprawiedliwiona nieobecność dziecka a naliczanie dotacji

Dodano: 30 września 2019

Dziecko zapisane do przedszkola, które z powodu usprawiedliwionej nieobecności (np. pobytu w szpitalu, sanatorium) nie uczęszcza w danym miesiącu do placówki, powinno być ujęte przy naliczaniu dotacji na ten miesiąc, ale warto to uzgodnić z organem dotującym.

Dotacja przysługuje na każde dziecko (ucznia) ujęte w ewidencji – patrz przykład. Wysokość dotacji powinna być ustalana w oparciu o rzeczywistą liczbę dzieci (uczniów) uczęszczających w danym miesiącu. W praktyce to organ stanowiącego jednostki samorządu jest zobowiązany do wydania uchwały ustalającej tryb udzielania i rozliczania dotacji, tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania oraz wykorzystania.

Przykład

Prowadzę przedszkole. Mam umowę z rodzicami dziecka do końca sierpnia 2019 roku. Dziecko na przełomie lipca i sierpnia będzie w sanatorium. Czy mogę zgłosić dziecko do dotacji za sierpień?

Dotacja dla przedszkola niepublicznego przysługuje na każde uczęszczające dziecko zapisane do przedszkola. Pobyt dziecka w szpitalu czy sanatorium jest nieobecnością usprawiedliwioną. Dziecko powinno być zatem ujęte w naliczeniu dotacyjnym za sierpień, ale warto to uzgodnić z organem dotującym.

STANOWISKO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

(…) jakkolwiek dotacja przysługuje na każdego ucznia, to jednak jej otrzymanie nie wiąże się tylko i wyłącznie z samym faktem wykazania określonego stanu osób przyjętych do danego przedszkola. Prawidłowe określenie podstaw przyznania dotacji nie może się odbywać bez uwzględnienia celu, któremu służyć ma otrzymywana dotacja. Dotacje przeznaczane są bowiem na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Tak więc termin „każdy uczeń” musi być rozumiany jako podmiot, który faktycznie korzysta z usług realizowanych przez przedszkole. Zadania finansowane dotacją określa jako kształcenie, wychowanie i opiekę. Te rodzaje aktywności placówki opiekuńczej wiążą się z faktycznym uczestnictwem dziecka w tego rodzaju działaniach. Dotacja nie przysługuje zatem na dziecko, które nie uczęszcza do przedszkola (…) – Wyrok WSA w Gdańsku z 14 czerwca 2017 r. (I SA/Gd 506/17).

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

Porada dotyczy przedszkoli niepublicznych.

Podstawa prawna:

  • art. 17 ust. 3, art. 38 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.).

Orzecznictwo:

  • wyrok WSA w Gdańsku z 14 czerwca 2017 r. (I SA/Gd 506/17).

Barbara Jarosz

główna księgowa w samorządowej jednostce budżetowej

wiper-pixel