Organizacja punktu przedszkolnego

Dodano: 20 listopada 2019

Punkty przedszkolne zalicza się do innych form wychowania przedszkolnego, które tworzy rada gminy w drodze uchwały w szczególnych przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi np. duża liczba dzieci w wieku przedszkolnym, utrudniona komunikacja, zróżnicowany/duży obszar gminy. Punkty organizuje się dla dzieci w miejscu zamieszkania lub w innym możliwie najbliższym miejscu. Placówki te funkcjonuje, podobnie jak w przedszkole, przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, co oznacza, że zaliczany jest do placówek nieferyjnych.

( II ) Statut – podstawą działalności punktu

Lokal, w którym organizowany jest punkt przedszkolny musi spełniać takie same wymagania odnośnie przepisów sanitarnych, budowlanych i przeciwpożarowych, jak przedszkole. Natomiast szczegółową organizację punktu przedszkolnego określa organ prowadzący w odpowiednim dokumencie (stanowiącym swoisty statut tego punktu). Organ prowadzący określa w szczególności:

1)  nazwę punktu i miejsce jego prowadzenia;

2)  cele i zadania punktu wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich realizacji;

3)  dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w punkcie nauczania, wychowania i opieki oraz dzienny wymiar godzin zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;

5)  prawa i obowiązki wychowanków punktu;

6)  warunki pobytu dzieci w punkcie zapewniające im bezpieczeństwo;

7)  sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w punkcie;

8)  warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

9)  warunki organizowania zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć nauczania, wychowania i opieki;

10) terminy przerw w pracy punktu;

11) zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie.

W przypadku przedszkola szczegółową organizację (w ww. zakresie) określa statut przedszkola. Pierwszy statut opracowuje organ prowadzący a kolejne rada pedagogiczna a uchwala rada przedszkola.

( II ) Grupa do 25 dzieci

Wychowaniem przedszkolnym zarówno w punkcie przedszkolnym, jak i w przedszkolu obejmowana jest grupa licząca nie więcej niż 25 dzieci. Przy czym w punkcie przedszkolnym zajęcia prowadzone są w grupach liczących co najmniej 3 dzieci. Działające gminne punkty przedszkolne są zazwyczaj małymi placówkami jednooddziałowymi, do których uczęszczają dzieci w różnym wieku. W przypadku przedszkola nie została określona minimalna liczba dzieci w grupie przedszkolnej, ale zwyczajowo grupa taka liczy ok. 20-25 dzieci. Bezpłatna opieka, wychowanie i nauczanie w przedszkolu realizowane jest przez co najmniej 5 h dziennie (czyli 25 h tygodniowo) w cyklach godzinnych, przy czym przez godzinę zajęć rozumie się 60 min.

Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć nauczania, wychowania i opieki świadczonych w punkcie wynosi 3 godziny, a minimalny tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi, w zależności od liczebności grupy:

1)  w grupie liczącej od 3 do 12 dzieci - 12 godzin;

2)  w grupie liczącej od 13 do 16 dzieci - 16 godzin;

3)  w grupie liczącej od 17 do 20 dzieci - 20 godzin;

4)  w grupie liczącej od 21 do 25 dzieci - 25 godzin.

Przebieg działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w punkcie lub zespole w danym roku szkolnym jest dokumentowany w dzienniku zajęć, z pominięciem innych ewidencji przewidzianych dla przedszkoli (np. uchwały rady pedagogicznej).

( II ) Pracownicy punktu przedszkolnego

Zarówno przedszkole, jak i punkt przedszkolny zatrudnia kadrę niepedagogiczną, kadrę pedagogiczną posiadającą odpowiednie wymagania kwalifikacyjne oraz pracowników zatrudnionych na podstawie art. 15 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dalej: UPO, a także realizuje program wychowania przedszkolnego.

Punkty przedszkolne nie mają statusu pracodawcy. Nauczycieli i innych pracowników punktu przedszkolnego zatrudnia dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonej przez dana gminę. Niepubliczne punkty przedszkolne kierowane są przez osoby wyznaczone organ prowadzący tą placówkę. Odpowiednia ta osoba wykonuje również zadania przynależne dyrektorowi przedszkola.

Oznacza to również, że organ prowadzący wyznacza dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, który sprawuje nadzór oraz czynności pracodawcy w stosunku do pracowników punktu. Odpowiednio w punktach przedszkolnych mogą być zatrudnieni nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni lub inne osoby, o których mowa w art. 15 UPO.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w punkcie oraz inne osoby wykonujące pracę w punkcie lub uczestniczące w zajęciach prowadzonych w punkcie są obowiązani posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac. Jednocześnie nauczyciele podporządkowani są przepisom ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dalej: KN zatem muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne i zdrowotne określone w KN. Prawa i obowiązki nauczycieli punktów regulują przepisy KN a pracowników niepedagogicznych – ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W przypadku osób zatrudnianych na podstawie UPO – ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

( II ) Możliwy udział rodziców w zajęciach

Ponadto w odróżnieniu do przedszkola w punkcie przedszkolnym w zajęciach mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni przez rodziców. Osoby te zobowiązane są do współpracy z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Jednocześnie obowiązkiem nauczyciela punktu przedszkolnego jest współpraca z rodzinami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez korzystanie z ich pomocy oraz prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

ZAPAMIĘTAJ: Punkty przedszkolne mogą być również prowadzone przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne.

( II ) Różnice i podobieństwa pomiędzy przedszkolem a punktem przedszkolnym

Zagadnienie

Przedszkole

Punkt przedszkolny

Organizacja

Statut przedszkola

Dokument opracowany przez organ prowadzący

Powołanie

Rada gminy

Rada gminy w szczególnych przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi lub geograficznymi.

Niepubliczny punkt przedszkolny powołuje osoba fizyczna lub osoba prawna niebędąca jednostka samorządu terytorialnego.

Funkcjonowanie

Przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw przewidzianych przez organ prowadzący (placówka nieferyjna).

Lokal

Odpowiednie warunki spełniające wymagania przeciwpożarowe, sanepidu i budowlane. W przypadku punktu przedszkolnego obniżone wymagania lokalowe.

Liczba dzieci

Nie może przekraczać 25 dzieci w grupie

3-25 dzieci w grupie

Liczba godzin bezpłatnych zajęć

Min. 5 h dziennie

W zależności od liczby dzieci w grupie. Min. 3 h dziennie.

Nauczyciele

Zatrudnienie na podstawie KN, spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i zdrowotnych. W niepublicznych punktach przedszkolnych pracownicy zatrudniani są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. KN stosuje się do pracowników pedagogicznych w sytuacjach określonych w KN.

Inni pracownicy

Pracownicy niepedagogiczni i pracownicy zatrudnieni na podstawie art. 15 UPO

Pracownicy niepedagogiczni i zatrudnieni na podstawie art. 15 UPO. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice lub inni pełnoletni członkowie rodziny dzieci. Pracownicy powinni posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac W niepublicznych punktach przedszkolnych pracownicy zatrudniani są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Dokumentacja

Dziennik zajęć, dziennik innych zajęć, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dziennik zajęć indywidulanych, uchwały rady pedagogicznej.

Dzienniki zajęć

Kierownictwo

Dyrektor przedszkola

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę. Osoba wyznaczona przez organ prowadzący.

Zajęcia

Zgodnie z programem wychowania przedszkolnego. Mogą być realizowane zajęcia dodatkowe. Zajęcia specjalistyczne wynikające z potrzeb dzieci.

Kadra placówki

Dyrektor. W zależności od wielkości przedszkola, godzin funkcjonowania oraz potrzeb dzieci zatrudniana jest odpowiednia liczba pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Przykładowo w przedszkolu trzyoddziałowym funkcjonującym 10 h dziennie zatrudniony jest dyrektor, 6 nauczycieli, dwóch pracowników kuchni, dozorca, 3 woźne oddziałowe, kierownik gospodarczy, sekretarka, pomoc nauczyciela w sytuacji grupy liczącej co najmniej polowe 3- latków.

Może być powołany kierownik punktu przedszkolnego (w niepublicznych obowiązkowo jest powoływany). Zwyczajowo zatrudnia się 1-2 nauczycieli, woźną oddziałową, specjalistę – w razie potrzeb, kucharkę – jeśli funkcjonuje kuchnia. Pozostałą obsługę świadczy macierzysta szkoła lub przedszkole.

Nadzór pedagogiczny

Do punktów przedszkolnych mają zastosowanie te same przepisy dotyczące nadzoru pedagogicznego, jak do przedszkoli. Dotyczy to również niepublicznych placówek.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Dzieci objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Dotyczy to również niepublicznych placówek.

Podstawa programowa

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dotyczy to również niepublicznych placówek.

 

W PUNKTACH NIEPUBLICZNYCH

W tekście zawarto wskazówki dotyczące niepublicznych punktów przedszkolnych.

Podstawa prawna:

  • art. 13, art. 15, art. 32, art. 72, art. 80, art. 102 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
  • ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215), 
  • ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1642 ze zm.);
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502).

Agnieszka Kosiarz

specjalista z zakresu prawa oświatowego, ma wieloletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty w MEN oraz inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania

wiper-pixel