Dziennik lekcyjny w domu nauczyciela

Dodano: 27 kwietnia 2020

Nauczyciel przedszkola, który prowadzi zajęcia zdalnie, nie może zabierać do domu dziennika lekcyjnego. Takie rozwiązanie jest odradzane z uwagi na ryzyko utraty dokumentu lub dostępu osoby nieuprawnionej.

( II )Bezpieczeństwo przede wszystkim

Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym. Do dziennika tego wpisuje się między innymi tematy przeprowadzonych zajęć. W okresie zdalnego nauczania zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odnotowuje się obecności dzieci na zajęciach w danym dniu. Dyrektor przedszkola jest w zaistniałej sytuacji zobowiązany do ustalenia sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. Oznacza to, że w nowej sytuacji przestaje obowiązywać dotychczasowy model dokumentowania, a na dyrektorze szkoły ciąży obowiązek ustalenia nowego sposobu realizacji tej czynności (§ 1 ust. 7 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r.). Wielokrotne wydawanie dzienników lekcyjnych poza siedzibę przedszkola wydaje się zabiegiem niepotrzebnym i obarczonym poważnym ryzykiem. Ryzyko to wiąże się zarówno z możliwością utraty tego dokumentu, jak i niebezpieczeństwem o charakterze epidemiologicznym. Dyrektor nie będzie miał przecież całkowitej pewności, kto takiego dziennika będzie dotykał, ani w jakich miejscach będzie czasowo przechowywany. Niebezpieczna może być również praktyka przekazywania dziennika z rąk do rąk. W sytuacji przedszkolnej nie ma więc obecnie konieczności posługiwania się używanymi dotychczas dziennikami zajęć.

ZAPAMIĘTAJ: Dziennik zajęć nie może opuścić siedziby przedszkola. Nowy sposób dokumentowania realizacji zadań placówki musi ustalić dyrektor przedszkola. Możliwą do przyjęcia formą dokumentowania jest forma elektroniczna.

( II )Alternatywne rozwiązanie

Dyrektor może zobowiązać nauczycieli do przesyłania na bieżąco informacji o temacie i czasie przeprowadzonych działań. W myśl § 26 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. dyrektor szkoły lub przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania. Ma więc prawo do szczegółowego określenia sposobu jej prowadzenia przez zatrudnianych w szkole nauczycieli. Można się spodziewać, że po ustaniu zdalnego nauczania władze oświatowe wydadzą dyspozycje dotyczące uaktualnienia wpisów w dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć.

Dokumentację przebiegu nauczania powinno prowadzić się w sposób gwarantujący rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym dokonywanych w nim zapisów.

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE, PUNKTY PRZEDSZKOLNE:

Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania. Ma więc prawo do szczegółowego określenia sposobu jej prowadzenia przez zatrudnianych w przedszkolu nauczycieli (§ 26 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r.). Przepis ten dotyczy w takim samym stopniu dyrektorów przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (art. 14 ust. 3 pkt. 4 UPO).

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).

 

Jacek Miklasiński

wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły i wizytator kuratorium oświaty

wiper-pixel