11 porad przyznawania i wypłacania odpraw dla nauczycieli

Odprawy dla nauczycieli przedszkola – skorzystaj ze wskazówek dla dyrektorów

Kontrola statutu przedszkola – 34 zapisy, które zostaną zakwestionowane przez organ nadzoru pedagogicznego

Przepisy związane z reformą systemu oświaty nałożyły na przedszkola obowiązek przygotowania i uchwalenia statutów dostosowanych do nowych regulacji prawnych.  Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 powinien on organizować i prowadzić wychowanie i opiekę w przedszkolu zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw Po dostosowaniu statutu do obowiązujących przepisów i uchwaleniu go dyrektor powinien zadbać o to, by wszyscy w przedszkolu poznali i respektowali najważniejszych dokument prawa wewnętrznego.W wyniku stwierdzenia sprzeczności z prawem statutu lub niektórych jego postanowień kurator oświaty uchyla statut albo niektóre jego postanowienia w drodze decyzji. Poprzez zawarte w decyzji rozstrzygnięcie nakłada na dyrektora obowiązek podjęcia działań zmierzających do zmiany zapisów statutu w zakresie, w jakim stwierdził ich sprzeczność z prawem.

Organizacja pracy przedszkola od 1 września 2017 r.

Nie wszystkie regulacje dotyczące organizacji pracy przedszkola, obowiązujące od 1 września 2017 r., były znane w momencie opracowywania arkuszy organizacji przedszkola na rok szkolny 2017/2018 – niektóre rozporządzenia zostały podpisane tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Poznaj szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola obowiązujące od 1 września 2017 r., sprawdź, czy musisz opracować aneks do arkusza organizacji, i upewnij się, że przedszkole jest przygotowane na wdrażanie nowej podstawy programowej.

Karta Nauczyciela w przedszkolu niepublicznym. 13 przepisów, których stosowanie jest obligatoryjne w każdym przedszkolu

Nawet przy zatrudnieniu nauczyciela szkoły niepublicznej na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy należy stosować niektóre przepisy Karty Nauczyciela. Zakres stosowania ustawy z Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) w przedszkolach niepublicznych został określony w art. 91b ust. 2 pkt 1 i 2 Karty Nauczyciela.

Statut szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi aktualny od 1 września 2017 r.

Statut szkoły podstawowej to jeden z najważniejszych dokumentów placówki. Dlatego musi on być aktualny i zgodny z przepisami. Pobierz gotowy wzór statutu szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, który zawiera uregulowania ustanowione przez Prawo oświatowe – aktualne od 1 września 2017 r.

Statut przedszkola aktualny od 1 września 2017 r.

Statut przedszkola to jeden z najważniejszych dokumentów placówki. Dlatego musi on być aktualny i zgodny z przepisami. Pobierz gotowy wzór statutu przedszkola, który w prosty sposób można dostosować zarówno do placówki publicznej, jak i niepublicznej. Statut jest aktualny i zgodny z przepisami od 1 września 2017 r.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok 2017/2018 zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego

Przeanalizowaliśmy nowe przepisy i wyjaśniamy, jak przeprowadzić nabór do publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Bezpieczne zabawki w przedszkolu.

Jak wybierać i dezynfekować zabawki?