Zasady przewozu dzieci do placówki w czasie epidemii

Dodano: 29 września 2020

Przepisy wprowadzające ograniczenia w przemieszczaniu się środkami transportu nie regulują przewozów specjalnych obejmujących dowozy dzieci do szkół i przedszkoli. Sprawdź, czy mimo tego dotyczą ich ogólne limity.

Ograniczenie wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczy:

  • zbiorowego transportu publicznego definiowanego jako powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej (art. 4 pkt 14 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym),
  • autobusów – pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (art. 2 pkt 41 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

W pojazdach zbiorowego transportu publicznego (w metrze, tramwaju, autobusie, pociągu) można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

  • 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy czym co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.

Ograniczenie dotyczy: gminnych przewozów pasażerskich, komunikacji miejskiej, powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich i powiatowych przewozów pasażerskich oraz przewozów pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – wykonywanych wyłącznie w obszarze czerwonym.

  • 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Ograniczenie nie obejmuje pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).
  • Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356 ze zm.).

Bożena Winczewska

w latach 1995–2007 dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie

wiper-pixel