WYDANIE ONLINE

Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest  nowym rozwiązaniem w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jak każda nowość – budzi wątpliwości w zakresie ubiegania się o jej organizację oraz przebieg realizacji podstawy programowej. W artykule wyjaśniamy, kiedy i w jaki sposób zorganizować dla dziecka pomoc w tej formie.

czytaj więcej »

Zbliżający się koniec i początek kolejnego roku kalendarzowego oznacza, że wchodzimy w ostatni etap realizacji tegorocznej kontroli zarządczej. To czas, kiedy należy dokonać podsumowań, opracować sprawozdanie i oświadczenie o jej stanie, a jednocześnie – zaplanować działania na następny rok ujęte w rocznym planie działalności przedszkola. Jakie zadania spoczywają na dyrektorze na przełomie grudnia i stycznia?

czytaj więcej »

Na ostatni dzień każdego roku obrotowego przedszkola zobowiązane są do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów. Poznaj harmonogram zadań oraz przykładowy plan inwentaryzacji na 2017 rok i upewnij się, że inwentaryzacja w Twoim przedszkolu została przeprowadzona prawidłowo.

czytaj więcej »

Początek stycznia to termin rozliczenia rocznych dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Jednym z rokrocznie pojawiających się problemów jest kwestia prawidłowości wydatkowania otrzymanych środków. Zachęcamy do sprawdzenia, które wydatki można pokrywać z dotacji oraz upewnienia się, że  czy jest rozliczana prawidłowo.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy nauczyciel wspierający w przedszkolu, który jest w trakcie podyplomowych studiów na kierunku oligofrenopedagogika, może prowadzić zajęcia rewalidacyjne z wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną.

czytaj więcej »

Organizacja całodniowej wycieczki dla wszystkich wychowanków przedszkola może wiązać się z koniecznością zaangażowania całej kadry pedagogicznej. Co zrobić, gdy rodzice kilkorga lub tylko jednego dziecka nie wyrażają zgody na udział w wycieczce? Czy w takiej sytuacji można poprosić ich o nieprzyprowadzanie dziecka w tym dniu do przedszkola?

czytaj więcej »

Dodatek na zagospodarowanie przysługuje po spełnieniu ściśle określonych przesłanek. Najwięcej trudności w badaniu ich spełnienia sprawia podjęcie pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole. W artykule wyjaśniamy, jak rozumieć pojęcia „pierwsza praca zawodowa w życiu” oraz  „szkoła”, a także jak postąpić, jeżeli już po wypłaceniu zasiłku okazało się, że nauczyciel nie spełniał wymagań niezbędnych do jego otrzymania.

czytaj więcej »

Problem zaległości w uiszczaniu opłat za przedszkole jest bliski dyrektorom większości przedszkoli. Szukając metody skutecznego przypominania o opłatach, niektórzy zamieszczają informację o zaległościach w widocznym miejscu. Takie rozwiązanie budzi wiele wątpliwości – sprawdź, na co narażasz się, ujawniając w taki sposób dane osobowe oraz poznaj inne, zgodne z prawem, możliwości.

czytaj więcej »

Dnia 1 września w życie wszedłpierwszy etap reformy ustroju szkolnego. Nieco w cieniu reformy pozostawała istotna zmiana w przepisach Karty Nauczyciela, dotycząca czasu pracy nauczycieli i związana z pomocąpsychologiczno-pedagogiczną. Nowe regulacje mają istotne znaczenie w kontekście obowiązkowego pensum nauczyciela. Sprawdź, co się zmieniło.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który rozpocznie staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, może kontynuować go po zmianie miejsca pracy. W takim przypadku okres dotychczas odbytego stażu zostanie zaliczony do stażu realizowanego w nowym miejscu pracy. A co ze stażystą odbywającym staż na stopień nauczyciela kontraktowego?

czytaj więcej »

Koniec roku kalendarzowego to okres, w którym dyrektor przedszkola musi wywiązać się z wielu obowiązków o charakterze kadrowo-płacowym. Skorzystaj z praktycznej tabeli, w której wymieniono najważniejsze zadania dyrektora przedszkola na przełomie roku kalendarzowego.

czytaj więcej »

Skoro w podstawie programowej wskazano, że dziecko kończące wychowanie przedszkolne powinno być przygotowane do nauki języka obcego nowożytnego, to oznacza to, że czynności związane z prowadzeniem takiego przygotowania także muszą zostać odnotowane w dzienniku.  Jak powinien wyglądać wpis do dziennika zajęć przedszkola, biorąc pod uwagę język angielski?

czytaj więcej »

Przepisy wskazują, że w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym należy określić zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów pracujących z wychowankiem posiadającym orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Dowiedz się, w jaki sposób należy to zrobić i jakie mogą to być działania.

czytaj więcej »

Podstawa programowa nie wskazuje wprost, jakie umiejętności związane z pisaniem powinny posiadać dzieci kończące przedszkole. Nauczyciele nie mają pewności, czy powinni uczyć pisania liter pisanych czy drukowanych, a także – czy dzieci powinny ćwiczyć kreślenie znaków w liniaturze? Odpowiedzi należy szukać w warunkach i sposobie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel