WYDANIE ONLINE

Przedszkole musi posiadać regulaminy wskazane w aktach normatywnych, oprócz tego w placówkach obowiązują regulaminy, których tworzenie nie jest obowiązkowe, ale pozytywnie wpływa na organizację pracy przedszkola. Warto pamiętać, że nadmierna liczba regulaminów zamiast pomóc, utrudni działanie. W artykule wskazujemy, które regulaminy są obligatoryjne i dyrektor ma obowiązek zadbać o ich przygotowanie oraz aktualizowanie, a które mają charakter fakultatywny, ale warto je opracować.

czytaj więcej »

Wejście w życie nowych przepisów spowodowało konieczność wydania przez organy prowadzące nowych uchwał w sprawie opłat za przedszkole. Po kilku miesiącach okazuje się, że nie wszystkie gminy sprostały zadaniu i wiele uchwał zawiera postanowienia, które należy uznać za nieważne. Jednym z takich postanowień jest określenie konkretnych godzin, w których pobyt dziecka w przedszkolu jest całkowicie bezpłatny.

czytaj więcej »

Za rażące naruszenie prawa uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie postanowienie uchwały rady gminy, w którym wskazuje się, że rodzice ponoszą opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Czy oznacza to, że przedszkole może naliczać opłatę tylko za pełną godzinę pobytu w czasie wykraczającym poza czas bezpłatny? Dowiedz się, w których placówkach obowiązuje zasada rozpoczętej, a w których pełnej godziny. 

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe przewiduje zobowiązanie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego do stosowania przepisów dotyczących zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci.

czytaj więcej »

Często zdarza się, że w przedszkolach organizowane są spotkania okolicznościowe związane z imieninami, awansem zawodowym, Dniem Nauczyciela albo też pożegnaniem pracownika. Pokusa, aby w trakcie takich spotkań spożywać alkohol, wymaga zdecydowanej reakcji dyrektora przedszkola. Dyrektor, który się na to zgodzi lub będzie to tolerować poniesienie odpowiedzialność karną.

czytaj więcej »

Od 1 września 2018 r. ocena dorobku zawodowego zastąpiona zostaje oceną pracy. Przepisy przejściowe przewidują kilka wyjątków od tej zasady, jednakże żaden z nich nie dotyczy nauczyciela, który staż rozpoczęty w poprzednim stanie prawnym kończy po wejściu w życie nowych zasad oceny pracy nauczyciela.

czytaj więcej »

Nowe przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciela diametralnie różnią się od poprzednio obowiązujących. Zrezygnowano z oceny dorobku zawodowego, dodano nowe stwierdzenie uogólniające, wprowadzono również obowiązek przeprowadzania oceny okresowej. Rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących oceny pracy nauczyciela na nowych zasadach – część I poświęcaliśmy zagadnieniom związanym z wszczęciem postępowania i obowiązkiem zawiadomienia nauczyciela o rozpoczętej procedurze.

czytaj więcej »

Po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoleniowych nauczycieli dyrektor posiada wiedzę, w jakich obszarach szkolenia są najbardziej potrzebne – zarówno dla całego grona pedagogicznego, jak i pojedynczych osób.  Oferta szkoleń dla kadr oświatowych jest bardzo bogata. A im wybór jest szerszy, tym trudniejszy. Dowiedz się, podjąć decyzję, które szkolenia wybrać, aby później nie żałować?

czytaj więcej »

W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem zespołu, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów. Dowiedz się, jakimi zasadami udzielania pomocy powinni kierować się należący do niego nauczyciele i specjaliści.

czytaj więcej »

Dokumentacja przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi powinna być prowadzona w języku polskim – także w przedszkolach, w których część zajęć prowadzona jest w języku obcym. Czy oznacza to konieczność tłumaczenia na język polski tematów zajęć językowych?

czytaj więcej »

W przypadku trwających dłużej 6 miesięcy nieobecności nauczyciela w pracy, wymagany do skorzystania z pierwszego w życiu urlopu dla poratowania zdrowia okres pracy przedłuża się o czas nieobecności. Jednak czy pod uwagę należy brać tylko nieobecności trwające co najmniej 6 miesięcy, czy raczej zsumować wszystkie nieobecności w pracy na przestrzeni ostatnich 7 lat?

czytaj więcej »

Kandydaci często wysyłają do przedszkoli podania o przyjęcie do pracy, w tym życiorysy i listy motywacyjne, nawet jeśli dana placówka nie prowadzi aktualnie naboru na wolne stanowiska. Czy można zachować te dokumenty na potrzeby ewentualnej późniejszej rekrutacji? Co zrobić z podaniami o pracę, w których nie zamieszczono zgody na przetwarzanie zawartych w nich danych osobowych?

czytaj więcej »

Od 1 września 2018 r. opiekunowie stażu muszą wywiązywać się z szeregu obowiązków wymienionych w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel jest zatrudniany w przedszkolu po raz kolejny, nie musi przedstawiać zaświadczenia z KRK. Warunkiem jest nawiązanie nowej umowy przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania poprzedniej. A co w przypadku zmiany rodzaju umowy? Przeczytaj artykuł.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel