WYDANIE ONLINE

Zmiany w zasadach oceny pracy nauczycieli dotyczą również ocenę pracy dyrektorów, pełniących obowiązki dyrektorów, a także zastępców dyrektorów. Oceny pracy wskazanych osób nadal dokonuje organ nadzoru pedagogicznego w porozumieniu z organem prowadzącym. Dowiedz się, jak krok będzie wyglądała procedura ustalania oceny pracy nauczyciela.

czytaj więcej »

Przedstawiamy ostatni artykuł z cyklu dotyczącego nowych zasad ustalania oceny pracy nauczyciela.  Wyjaśniamy, jak krok po kroku przebiega procedura odwołania się nauczyciela od ustalonej oceny pracy i wyjaśniamy, jaką rolę pełni w niej dyrektor przedszkola, w którym zatrudniony jest odwołujący się nauczyciel.

czytaj więcej »

Niejednokrotnie, z powodu konfliktu z dyrektorem lub innym pracownikiem, trudności w pracy a może spraw osobistych, nauczyciel przedszkola żąda natychmiastowego rozwiązania z nim stosunku pracy. Sprawdź, czy jesteś związany tym żądaniem i jak na nie zareagować.

czytaj więcej »

Dyrektor nie może dopuścić do wykonywania pracy osób, które znajdują się pod wpływem alkoholu. Bez wątpienia w przedszkolu obowiązek ten nabiera szczególnego znaczenia. Wydaje się, że najłatwiejszym sposobem sprawdzenia trzeźwości pracownika jest badanie alkomatem. Okazuje się jednak, że jest to narzędzie, którego pracodawca nie może używać traktując poddanie się badaniu jako obowiązek pracownika.

czytaj więcej »

Obowiązujące od 1 września 2018 r. przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela objęły również regulacje związane z pełnieniem funkcji opiekuna stażu. O ile wątpliwości nie budzą obowiązki opiekuna, o tyle dyrektorzy i nauczyciele nie zawsze mają pewność, kto może lub nie może zostać opiekunem. Przeczytaj artykuł i upewnij się, że w Twoim przedszkolu funkcję tę pełnią osoby uprawnione.

czytaj więcej »

Planowane są zmiany w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Z uwagi na fakt, że art. 35 ustawy budzi wątpliwości interpretacyjne ustawodawca proponuje doprecyzowania, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

czytaj więcej »

Niekorzystne warunki atmosferyczne mogą być przyczyną zawieszenia zajęć w przedszkolu – nie zawsze decyzja w tym zakresie należy do dyrektora przedszkola. Przypominamy kiedy zajęcia mogą być odwołane bez zgody organu prowadzącego, a kiedy dyrektor jest podporządkowany jego decyzji.

czytaj więcej »

Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w czasie wycieczki powinna zostać zweryfikowana w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Dotyczy to zarówno nauczycieli jak i wolontariuszy.

czytaj więcej »

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nauczycieli nie jest obowiązkowe. Nauczyciele wykupują OC dobrowolnie i na własną rękę.

czytaj więcej »

Kontrola doraźna to kontrola niezaplanowana, jest zarządzana,  gdy zaistnieje potrzeba  podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego. Jakich obszarów najczęściej dotyczy i jakie nieprawidłowości najczęściej wykrywają wizytatorzy? Sprawdź, czy któryś z 15 błędów nie został popełniony w Twoim przedszkolu i upewnij się, że nie wobec przedszkola nie zostaną wydane zalecenia.

czytaj więcej »

Ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli nie można finansować dowolnych zakupów dedykowanych nauczycielom. Obowiązujące przepisy dokładnie określają, jakie wydatki mogą być finansowane ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe. Sprawdź, co możesz uwzględnić we wniosku, który trzeba złożyć do końca listopada.

czytaj więcej »

Przepisy nie nakazują opracowywania odrębnego programu realizacji systemu doradztwa zawodowego w przedszkolu. Działania dotyczące preorientacji zawodowej w przedszkolu powinny być podejmowane w toku realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

czytaj więcej »

Formy wsparcia dziecka, jakimi jest realizacja kształcenia specjalnego oraz wczesne wspomaganie rozwoju dla dziecka niepełnosprawnego, nie mogą być realizowane i dokumentowane jako jedno „wspólne” zadanie. Dowiedz się dlaczego i jak należy postępować, jeżeli dziecko posiada zarówno orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju

czytaj więcej »

Przygotowanie planu finansowego przedszkola to określenie planowanych na rok budżetowy dochodów i wydatków.  W których przedszkolach musi zostać opracowany? Kto i kiedy może wprowadzić do niego zmiany i jakie będą konsekwencje działania niezgodnego z planem? Poznaj odpowiedzi na pytania, zapoznaj się z harmonogramem opracowania projektu planu i skorzystaj z wzorów dokumentów.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel