Kto może wykonać zastrzyk z adrenaliny dla dziecka?

Dodano: 23 lipca 2019

Przepisy nie regulują kwestii podawania leków, w tym zastrzyków, dzieciom przez personel przedszkola. Z tego powodu zależy to od wewnętrznych procedur obowiązujących w danej placówce. Nauczyciele mogą, ale nie muszą przyjmować delegowanych na nich przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem w zakresie podania leku.

Dyrektor przedszkola oraz zatrudnieni w nim nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu (art. 68 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy Prawo oświatowe, art. 6 i 7 Karty Nauczyciela oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

( II ) Obowiązek udzielenia pomocy przedmedycznej

Obecnie nie ma przepisów, które stanowiłyby podstawę do podawania dzieciom leków lub wykonywania wobec nich innych czynności medycznych. Jedynym wskazaniem może być komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w przedszkolu (www.mz.gov.pl). Wskazano w nim m.in., że w sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor lub pielęgniarka są zobowiązani do udzielenia pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności, wezwania karetki pogotowia ratunkowego i zawiadomienia o tym rodziców dziecka.

( II ) Do podania leków nie trzeba kwalifikacji

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia samo podanie leków zleconych przez lekarza należy traktować jako czynność techniczną polegająca na realizacji zlecenia lekarskiego, która wiąże się ze sprawowaniem funkcji opiekuńczej nad dzieckiem wymagającym systematycznego podawania leków. Według ministerstwa działania w tym zakresie podejmowane w przedszkolu zarówno przez pielęgniarkę, jak i nauczyciela powinny być analogiczne do tych, jakie w podobnych sytuacjach podejmowaliby rodzice dziecka. Stanowisko to nie jest przepisem prawa, a jedynie źródłem pomocniczym.

( II ) Rodzic musi poinformować przedszkole o stanie zdrowia dziecka

Jeśli dziecko z chorobą przewlekłą musi przyjmować leki podczas pobytu w przedszkolu, rodzice dziecka przed przyjęciem go do przedszkola powinni przekazać dyrektorowi dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka (art. 155 ustawy - Prawo oświatowe). Zobowiązani są do poinformowania, na jaką chorobę dziecko choruje oraz jakie leki zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania). Konieczne jest również przekazanie (dyrektorowi, pielęgniarce) zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia do podawania dziecku leków.

( II ) Podanie leków przez nauczyciela – tylko za jego zgodą

Gdy w czasie nieobecności pielęgniarki w przedszkolu trzeba podać dziecku lek lub wykonać inne czynności, to mogą być one wykonane przez inne osoby, jeżeli odbyły przeszkolenie w tym zakresie. Osoby przyjmujące takie zadanie muszą wyrazić na to zgodę. Wykształcenie medyczne nie jest koniecznym wymogiem. Przekazywanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika przedszkola i zobowiązanie do sprawowania opieki powinny mieć formę umowy (ustnej lub pisemnej) między rodzicami dziecka przewlekle chorego a pracownikiem przedszkola.

ZAPAMIĘTAJ: Dziecko np. ze stwierdzoną ciężką alergią pokarmową w razie wstrząsu powinno mieć przy sobie odpowiedni lek, który mógłby zostać podany przez przeszkolonego nauczyciela. Rodzice powinni dostarczyć do przedszkola aktualne zaświadczenie od lekarza wraz z ich pisemnym upoważnieniem do podania jednorazowej dawki adrenaliny w momencie pojawienia się u dziecka wstrząsu.

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

Porada dotyczy także przedszkoli niepublicznych.

Podstawa prawna

  • art. 68 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
  • art. 6 i 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.),
  • § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).

Bożena Winczewska

w latach 1995–2007 dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty

wiper-pixel