Odroczenie obowiązku szkolnego z powodu niskiej frekwencji

Dodano: 31 marca 2020

Frekwencja w „zerówce” poniżej 50% z powodu częstych chorób dziecka nie skutkuje  automatycznie odroczeniem obowiązku szkolnego. Jest to natomiast możliwe na wniosek rodziców.

Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu (art. 42 ust. 2 pkt 1 UPO). Zauważmy, że przepis mówi o nieobecności "nieusprawiedliwionej". – zob. przykład.

Przykład.

Czy frekwencja w „zerówce” poniżej 50% skutkuje odroczeniem obowiązku szkolnego? Czy przedszkole powinno informować kuratorium oświaty lub dyrektora szkoły o tym fakcie? Dziecko miało dużo nieobecności w związku z chorobą.

Jeżeli dziecko miało dużo nieobecności w związku z chorobą, to te nieobecności były usprawiedliwione, dlatego obowiązek jest zrealizowany, a przedszkole nie musi informować o tym fakcie dyrektora szkoły ani kuratora oświaty. Odroczenie obowiązku szkolnego następuje zaś jedynie na wniosek rodziców (art. 36 ust. 4 UPO).

Niska frekwencja nie doprowadzi więc do przymusowego odroczenia obowiązku szkolnego. Przedszkole może jedynie poinformować rodziców, że w związku z niską frekwencją mają możliwość wnioskowania do dyrektora szkoły podstawowej o odroczenie obowiązku szkolnego.

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE, PUNKTY PRZEDSZKOLNE
Zasady odraczania obowiązku szkolnego dotyczy dzieci każdego przedszkola i punktu
przedszkolnego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – art. 36, art. 42.

Michał Kowalski

radca prawny, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego

wiper-pixel