Wypłata dotacji w czasie zawieszenia zajęć

Dodano: 27 kwietnia 2020

W okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświatowych zmodyfikowany został sposób naliczania dotacji dla niektórych placówek oświatowych. Sprawdź, czy dotyczy to także przedszkola.

Do niedawna, niepubliczne szkoły dla dorosłych, szkoły policealne, niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne uzależnione od obecności uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych otrzymywały dotację na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych (art. 26 ust. 2 oraz art. 41 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Jednak rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiesza obowiązywanie tych przepisów. Natomiast do ustalania dotacji za okres od 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym zakończy się czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły, placówki te otrzymają dotację niezależnie od uzyskania przez uczniów 50% frekwencji na obowiązkowych zajęciach w danym miesiącu. 31 marca 2020 r. opublikowano nowelizację ww. rozporządzenia, w którym doprecyzowano, że dotacja przysługuje na każdego ucznia, który w lutym 2020 roku spełnił warunek 50% frekwencji na obowiązkowych zajęciach.

W przypadku domów wczasów dziecięcych dotacja będzie równa iloczynowi dni w tym okresie, liczby wychowanków i kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na wychowanka domu wczasów dziecięcych w roku 2019 dla powiatu podzielonej przez liczbę 366. Przez liczbę wychowanków należy rozumieć sumę wychowanków z poszczególnych dni w roku 2019 podzieloną przez 365.

 (II) Bez zmian w sposobie naliczania dotacji m.in. dla przedszkoli

 

Wyżej przytoczone rozporządzenie nie zmienia przepisów o udzielaniu dotacji dla szkół oraz przedszkoli, w których realizowany jest obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki, zatem dotacje muszą być wypłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że samorządy nie mają prawa wstrzymywać wpłacania dotacji dla ww. placówek.

Dotacja w przypadku przedszkoli oraz szkół wypłacana jest na każdego ucznia będącego na „stanie” jednostki, który nie został skreślony z liczby uczniów i wychowanków. Czasowe nieuczęszczanie ucznia do szkoły czy przedszkola nie pozbawia prawa do dotacji. Jest to podyktowane również tym, że w tym okresie placówki ponoszą koszty związane z funkcjonowaniem (np. koszty wynagrodzeń, opłaty za media, wynajem budynku itd.).

Za okres przerwy w działalności placówki otrzymują dotację w pełnej wysokości na uczniów zapisanych  i niespełniających warunków do skreślenia z listy uczniów (art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 24 kwietnia 2015 r., III SA/Wr 916/14).

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE, PUNKTY PRZEDSZKOLNE

Sposób naliczenia dotacji ma zastosowanie do przedszkoli i punktów przedszkolnych niepublicznych lub publicznych, ale nie prowadzonych przez samorząd.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 564).

Agnieszka Pessel

główny specjalista ds. analizy i kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego

 

wiper-pixel