Jakie wymagania trzeba spełnić, by zwiększyć liczbę dzieci w przedszkolu niepublicznym?

Dodano: 30 września 2019

Niejednokrotnie może zajść potrzeba przyjęcia większej liczby dzieci do przedszkola niepublicznego niż pierwotnie założona. Sprawdź, kto może podjąć decyzje o zwiększeniu liczby dzieci w przedszkolu niepublicznym i w jakim stopniu ta liczba zależy od opinii sanitarnej.

( II ) Zwiększenie limitu wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów

Kwestia ustalenia maksymalnej liczby dzieci w przedszkolu niepublicznym pozostaje w kompetencji organu prowadzącego przedszkole. O liczbie dzieci w przedszkolu niepublicznym zdecydują dokumenty przedłożone przy zgłoszeniu wpisu do ewidencji:

  • statut z zapisami określającymi szczegółową organizację pracy przedszkola, w tym w szczególności organizację oddziału i liczbę dzieci w oddziale (art. 172 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dalej: UPO);
  • pozytywne opinie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy wystawione przez:

-        właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzające spełnianie wymagań sanitarno-higienicznych i określające dopuszczalną maksymalną liczbę dzieci w konkretnych warunkach lokalowych. Nie muszą być one zgodne z maksymalną liczbą dzieci określoną w statucie (art. 168 ust. 4 pkt 3d UPO),

-        komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzające spełnianie wymagań określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla przedszkola o planowanej, docelowej liczbie dzieci.

Określona w przepisach dopuszczalna liczebność oddziału przedszkolnego pozwala określić maksymalną liczbę dzieci w publicznym przedszkolu jedno- czy wielooddziałowym (§ 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli).

( II ) Zmiany w statucie i we wpisie do ewidencji

Decyzję o zwiększeniu liczby dzieci w przedszkolu może podjąć osoba, która je prowadzi. Jeśli będzie ona wykraczać poza limit maksymalnej liczby dzieci określony w przedłożonej uprzednio opinii właściwego inspektora sanitarnego i w statucie przedszkola, niezbędne będzie przedstawienie dokumentów uprawniających do zwiększenia tego limitu. Po wprowadzeniu zmian w statucie osoba prowadząca przedszkole jest obowiązana zgłosić organowi właściwemu do dokonania wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji (art. 168 ust. 13 UPO).

( II ) Powierzchnia na jedno dziecko

Żaden przepis nie określa wprost minimalnej powierzchni przypadającej na jedno dziecko w przedszkolu. Wskazaniem do jej określenia mogą być np. normy powierzchniowe dla dzieci w punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego (§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania). W związku z tym, że powierzchnia sal przedszkolnych w stosunku do liczby uczęszczających do przedszkola dzieci może stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i higieny, wskazane jest, by na jedno dziecko w przedszkolu przypadało ok. 2,5–3 m2 powierzchni.

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

Porada dotyczy przedszkoli niepublicznych.

Podstawa prawna:

  • art. 168, art. 172 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
  • § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.),
  • § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502).

Bożena Winczewska

w latach 1995–2007 dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego KO

wiper-pixel